PEDAGOGIK I FOKUS 2019

Vill ni profilera er som en pedagogisk ridskola – en ridskola med extra pedagogisk kompetens?

Låt pedagogiken på ridskolan stå i fokus 2019 med hjälp av ett helt nytt ridskolepedagogiskt utbildningspaket. Efter introduktionen (som också kan vara en av de föreläsningar som anordnats på distriktsnivå) plockar ni på egen hand ihop ett paket med pedagogiska byggstenar enligt önskemål och behov – speciellt utformade just för er!

Ett utbildningspaket i fyra till åtta delar – för en pedagogisk ridskola 2019! Utvecklar och enar ridskolans personal i de pedagogiska frågorna. Ökar den pedagogiska medvetenheten. Fokuserar extra på barnverksamheten. Gynnar eleverna och verkställer en viktig del av visionen om framtidens ridskola.

Nu finns konceptet ridskolepedagogik som personalfortbildning till er ridskola – en fantastisk möjlighet att fokusera på pedagogiken på hemmaplan och i den egna verksamheten. Bättre blir det inte!

Konceptet ridskolepedagogik står för beprövad ridskoleerfarenhet kombinerat med utbildningsvetenskaplig grund.

Ni står för den beprövade erfarenheten – jag uppgraderar er med utbildningsvetenskaplig grund och introducerar en fortsatt pedagogisk resa – resultatet blir en modern pedagogisk ridskola redo att möta framtiden!

Boka som paket om fyra till åtta delar (rekommenderas) utspridda över ett helt verksamhetsår, eller välj enstaka delmoment. Delmomenten är valbara från en ridskolepedagogisk ”buffé” (se nedan) och anpassas efter er ridskolans önskemål och behov. Varje delmoment inleds med en föreläsning och bedrivs sedan som workshop med av deltagarna mycket aktiv medverkan under handledning, och mellan momenten sker arbete i verksamheten med hemläxor och uppgifter som utvecklar och uppdaterar er egen pedagogiska ridskola!

Ridskolepedagogik – för en pedagogisk ridskola!

Under utbildningen kommer det att finnas möjlighet att köpa pikétröjor till ridskolans personal med ridskolepedagogiks logotype (kommer snart) samt text; Ridskolepedagogik – för en pedagogisk ridskola. Efter genomförd utbildningsperiod om introduktion och minst 4 delmoment utfärdas ett intyg som visar att er ridskola vill hålla sig uppdaterad med modern pedagogik. Någonting som kan väga tungt i framtiden!


Till att börja med:

Introduktion till ridskolepedagogik

En övergripande bild av konceptet med dess innehåll (föreläsning). Därefter diskuterar vi er ridskolas önskemål och behov samt sätter er kursplan.

Om ridskolans personal har varit på någon av distriktets anordnade utbildningsdagar, alternativt tidigare arrangerat en privat sådan kan detta räknas som genomfört och er kursplan kan sättas via mail.

Maria Falck/Ridskolepedagogik

Valbara delmoment – här placerade i rekommenderad ordningsföljd:

I kursiv stil anges temat för den introducerande föreläsningen, det vill säga den utbildningsvetenskapliga koppling som är ingången. Därefter varvas varje tillfälle med diskussioner, övningar, arbetsblad; vi fångar upp och tar fasta på det specifika i just er verksamhet.

1. Pedagogik som vetenskap

Introduktion till pedagogik på grundnivå: En överblick över utbildningsvetenskap som kunskapsområde och pedagogik som vetenskap. Att tänka pedagogiskt. Ridskolans pedagogiska grundsyn gör verksamheten tydlig i konturerna och skapar trygghet för alla inblandade. Vilka är vi och vad står vi för? Hur når det ut?


2. Pedagogiskt ledarskap

Utbildningsledarskap: Att leda pedagogiskt och att vara en pedagogisk ledare. Att tillämpa en pedagogisk professionalitet i kontakter med elever, föräldrar och besökare – men också gentemot utomstående. Vad är ett pedagogiskt förhållningssätt?


3. Kunskapens zoner

Det sociokulturella perspektivet på lärande: Den sociokulturella rideleven lär i samspel med andra och färdas inte bara till häst genom ridbanans vägar utan också genom kunskapens tre zoner. Vad är utveckling och hur gör vi det till en kontinuerlig process på ridskolan?


4. Små barn på ridskolan, del 1

Barndomssociologi: Allt fler ridskolor öppnar upp sin verksamhet för barn i förskoleålder. Barndom som social konstruktion; hur gör vi barndom på ridskolan. Barnsyn, barnperspektiv och barns perspektiv. Hur gör vi det möjligt för små barn att vara ryttare?


5. Små barn på ridskolan, del 2


Utvecklingspedagogik: Lärande ur barns perspektiv. Utvecklingspedagogik bygger på att det barn upplever, erfar och deltar i är det som står i fokus, inte barnens psykologiska färdigheter och förmågor. Hur kan vi arbeta utvecklingspedagogiskt på ridskolan?


6. Tydliggörande pedagogik på ridskolan

Tydliggörande pedagogik: Vi lånar ett begrepp från specialpedagogiken och tänker till extra kring pedagogisk tillgänglighet och pedagogiska anpassningar, explicit och implicit kunskap. Hur kan vi utöka ridskolans tillgänglighet och förhindra oro och missförstånd?


7. Ridlektionsplanering

Den hermeneutiska spiralen, eller samband mellan helhet och delar: Tillämpas i ett modernt sätt att tänka kring det traditionella lektions-PM:et. Kunskap i helhet och delar, struktur med variation, traditionella ramar med individuellt innehåll! Hur använder vi den moderna ridlektionsmodellen som ridskolans styrka?


8. Pedagogisk ridskola i teori och praktik

Pedagogiskt arbete i teori och praktik: Vi ser på er ridskolas verksamhetsupplägg och organisation med pedagogiska glasögon. Terminsplaner, utbildningsplaner, lektionsplaner, teorimaterial och informationsblad/kanaler. Vad, hur, varför, för vem och med vilket innehåll?


Antal tillfällen: 1 introduktion + 4-8 delmoment fördelade över verksamhetsåret (á 4 h).

Kostnad: 500 kr/h (ex moms). Faktureras i anslutning till respektive delmoment = kostnaden fördelas över verksamhetsåret. Resekostnad tillkommer (eventuellt boende om avståndet kräver). Om flera närliggande ridskolor eller ridklubbar bokar delar ni givetvis på kostnaderna efter upplägg – prata gärna ihop er om samordning kring det praktiska! Gör ni utbildningen tillsammans,  passar ni på att dela på dagen eller bokar ni dagarna efter varandra? Allt är möjligt!

Kontakt & bokning: maria@bjorkviksponnyridskola.se  


Pedagogik i Fokus 2019 för ridskolor säljs till ett förmånligt pris under hela 2019 då jag parallellt genomför mina sista studiepoäng inom Masterprogrammet i Pedagogiskt Arbete via Linköpings Universitet. Kontrollera också om idrottslyftet kan vara något för er!

Till samtliga träffar avsätts 4 h (företrädesvis vardag förmiddag). Allt kursmaterial ingår och jag kommer till er enligt vår gemensamma plan. Utbildningspaketet genomförs över tid – terminsvis eller verksamhetsår – med hemuppgifter emellan träffarna.


För en pedagogisk ridskola!