En kommande studie!

Under vårterminen 2018 kommer jag att – inom Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap (Linköpings Universitet) – göra en förstudie till min kommande magisteruppsats i pedagogiskt arbete. Magisteruppsatsen (15 hp) kommer att påbörjas hösten  2018, och denna förstudie är ganska liten (3 hp), men fyller ändå ett viktigt syfte.

Jag kommer givetvis att inrikta mig mot ridskolepedagogik. Tanken är att göra tre eller fyra observationer ute på fält, det vill i detta fall säga ridskolor. Just nu är jag i en uppstartsfas där jag funderar intensivt kring syfte och frågeställning inför fältarbetet. Jag vet att det definitivt kommer att i någon form handla om ridundervisning för små barn.

Så småningom kommer jag att komma med en riktig ”efterlysning” här efter möjliga ridskolor att besöka. Det kommer då alltså att gälla ridskolor där det bedrivs ridundervisning för relativt små barn. Observationerna som ska göras i detta första skede är väldigt enkla, det handlar i princip om att titta på en eller ett par ridlektioner. Det bör också finnas en möjlighet att eventuellt prata lite med ridläraren efteråt om det är något jag upplever behöver förtydligas.

Det finns en hel del forskningsetiska principer vilka jag självklart i allra högsta grad kommer att ta hänsyn till. I korta drag är dessa; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet

Jag kommer också givetvis för de ridskolor som varit med i studien om så önskas, att delge de resultat jag kommit fram till. Kanske kan det i sig leda till givande pedagogisk utveckling för de ridskolor som varit studiens forskningsfält. Då detta är en förstudie till en större uppgift finns eventuellt också önskemål från mig om fortsatt kontakt inför den ”riktiga” studien som alltså påbörjas hösten 2018.

En korrekt utformad efterlysning kommer efter julhelgerna. Vet du redan nu att detta skulle kunna vara av intresse för din ridskola – kontakta gärna mig på maria@bjorkviksponnyridskola.se

Jag ser väldigt mycket fram emot detta arbete och jag hoppas att ni vill vara med!

ped7